ul. Energetyków 10,
97-400 Bełchatów

572 993 949
tpnmost@wp.pl

Aktualności

Szanowni Państwo!
 
Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii "MOST" informuje, że prowadzimy rekrutację do grupowych zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, mających charakter profilaktyki uniwersalnej, które prowadzone będą w Bełchatowskim Centrum Profilaktyki i Terapii od września.

Będą one ukierunkowane na rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych chroniących przed uzależnieniem (min. budowanie adekwatnej samooceny i wiary w siebie, określania celów, rozwiązywania konfliktów, rozwijanie asertywności, radzenia sobie z emocjami, stresem i relacjami społecznymi). Grupa będzie miała charakter otwarty, uczestniczyć w niej będą dzieci i młodzież we wczesnej fazie dorastania (w wieku 11-15 lat).
 
Prowadzone będą raz w tygodniu przez 3 godziny zegarowe.
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny po godz. 16.00 (p. Ewelina Jakubczyk - 506530113).
 
Zadanie finansowane jest ze środków Miasta Bełchatowa i skierowane jest wyłącznie do mieszkańców miasta.
 
 
----------
 
 
Pragniemy poinformować, że w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. " Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii ", które finansowane jest przez Miasto Bełchatów, w BCPiT od września realizowany będzie program" FreD goes net".
 
Program profilaktyczny „FreD goes net" skierowany jest do młodych osób, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów. Adekwatna interwencja wobec takich osób powinna być podjęta w jak najszybszym terminie po ujawnieniu się dysfunkcjonalnego zachowania, aby nie dopuścić do jego eskalacji. „FreD goes net" uczy dostrzegania ryzyka co sprawia, że młodzi ludzie w odpowiedzialny sposób podchodzą do tematyki substancji psychoaktywnych; wspiera motywację do zmiany zachowania. Program ten oferuje konieczne uzupełnienie dotychczasowego systemu pomocy, nie jest terapią, ułatwia kierowanie osoby do innych programów pomocowych lub terapeutycznych.
 
Program wczesnej interwencji „ FreD goes net" jest programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego.
 
Zajęcia prowadzone będą przez certyfikowanych trenerów i obejmują: rozmowy indywidualne, trzy spotkania grupowe (łącznie 8 godzin) dla maksymalnie 12 osób w wieku 13-19 lat oraz konsultacje dla rodziców.
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny po godz. 16.00 . Numer telefonu: 572993949
 
Oferta skierowana jest wyłącznie do mieszkańców Bełchatowa.
 
Więcej informacji o programie znajdą Państwo na stronie www.programfred.pl
 
----------


 
Od dnia 04.01.2021 r. Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii "MOST" kontynuuje zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. " Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii ",które finansowane jest przez Miasto Bełchatów.
 
Na konsultacje z psychologiem lub terapeutą uzależnień zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
 
Poniedziałek - 16.00 - 18.00
Wtorek - 16.00 - 18.00
Środa - 10.00 - 12.00
Czwartek - 15.00 - 17.00
Piątek - 11.00 - 13.00
 
Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii prowadzi również terapię indywidualną i terapię rodzinną w wymiarze 5 godzin w tygodniu.
 
Na wizytę można umówić się telefonicznie w godzinach 16.00 - 19.00, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 572 993 949
 
Oferta skierowana jest do mieszkańców Miasta Bełchatowa.
 
----------  

 

 

 

Szanowni Państwo!

Pomimo panującej pandemii wirusa COVID-19, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z dnia 19.05.2020r. dotyczącymi przywracania udzielania bezpośrednich porad lekarskich, psychologicznych i sesji psychoterapii w lecznictwie ambulatoryjnym osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz w poradniach leczenia uzależnień z uwzględnieniem regionalnych uwarunkowań epidemiologicznych oraz z zastosowaniem ogólnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego, Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii od 15 czerwca 2020r.wznawia możliwość konsultacji psychologicznych i terapii w bezpośrednim kontakcie z klientem. Równolegle kontynuowane będą konsultacje i terapia w formie zdalnej, w myśl zasady ograniczania bezpośrednich kontaktów do niezbędnego minimum.

Osoby, które nie mają możliwości skorzystania z konsultacji online lub z  innych powodów potrzebują skorzystać z osobistego kontaktu z psychologiem/terapeutą będą zobowiązane do przestrzegania następujących zasad zabezpieczenia sanitarnego:

 • W celu umówienia wizyty obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 00 – 19.00 (nr telefonu 572 993 949)
 • Z bezpośredniej formy kontaktu ze specjalistą mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, które nie mają objawów infekcji, nie podlegają kwarantannie i nie miały kontaktu z osobami zarażonymi wirusem COVID – 19
 • Wizyty będą umawiane na konkretną godzinę.
 • Klienci będą wpuszczani do budynku przez terapeutę punktualnie o ustalonej godzinie, żeby uniknąć ryzyka mijania się osób przed drzwiami wejściowymi. W związku z powyższym prosimy nie przychodzić do Centrum wcześniej, niż przed umówioną godziną.
 • Na terenie placówki przebywać mogą jedynie umówione osoby, które mają zakryte usta i nos (preferowane są przyłbice); osoby towarzyszące zostaną poproszone o pozostanie na zewnątrz.
 • Przy wejściu do budynku będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk – bardzo prosimy z niego korzystać.
 • Klienci będą przyjmowani w odstępach wynoszących 30 min. Każdorazowo - po zakończonej sesji - pomieszczenia, będą dezynfekowane i wietrzone zgodnie z procedurą bezpieczeństwa.
 • W czasie wizyty w budynku Centrum przebywać będzie wyłącznie jeden terapeuta i jeden klient/rodzina.
 • Warunki lokalowe w placówce zapewniają utrzymanie odległości 2,5 metra pomiędzy terapeutą a klientem/rodziną.

Przypominamy, że z konsultacji online można skorzystać w formie rozmowy telefonicznej, spotkania przez Messenger lub Skype.

Liczymy na Państwa zrozumienie w tym trudnym czasie i jednocześnie pragniemy wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy mimo niedogodności niezmiennie obdarzają nas zaufaniem.

Życzymy Państwu dużo zdrowia i spokoju!

Pracownicy Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii

----------

 

PROCEDURY DZIAŁANIA

 BEŁCHATOWSKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII

W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU COVID-19

 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii.

1. W Bełchatowskim Centrum Profilaktyki i Terapiiz bezpośredniej formy kontaktu z psychologiem/terapeutą mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie podlegające kwarantannie oraz te, które nie miały kontaktu z osobami zarażonymi wirusem Covid – 19.

2. W celu umówienia wizyty obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 19.00.

3. Klienci przy ustalaniu terminu wizyty są informowani są o głównych zasadach bezpieczeństwa. Do każdego z klientów wysyłany jest SMS zawierający instrukcję dotyczącą bezpośredniego kontaktu z psychologiem/terapeutą w siedzibie Centrum.

4. Wizyty są umawiane na konkretną datę i godzinę.

5. Na wizytę klienci zobowiązani są stawić się punktualnie, wyposażeni w maseczkę lub przyłbicę. Grafik przyjmowania klientów układa się tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób przed wejściem do budynku.

6. Każdy klient/rodzina wpuszczani są do budynku przez dyżurującego psychologa/terapeutę.

7. Klienci poruszają się wyłącznie po wyznaczonym taśmą ciągu komunikacyjnym: klatka schodowa, korytarz, gabinet, łazienka. Wszystkie pozostałe pomieszczenia zostają wyłączone z użytkowania dla klientów i pracowników.

8. W pomieszczeniach Centrum w trakcie wizyty przebywa wyłącznie jeden psycholog/terapeuta oraz jeden klient/rodzina. 

9. Sesja terapeutyczna/konsultacyjna odbywa się w specjalnie dostosowanym gabinecie, z którego zostały usunięte przedmioty nie poddające się bieżącej dezynfekcji. Powierzchnia gabinetu uwzględnia przestrzeń nie mniejszą niż 4 m2 na osobę.

10. Klienci są przyjmowani w odstępach wynoszących 30 min. Każdorazowo – po zakończonej sesji – pomieszczenia są dezynfekowane i wietrzone przez minimum 15 minut.

11. W trakcie sesji między psychologiem/terapeutą a klientem/rodziną utrzymywany jest 2,5 metrowy dystans.

12. W ciągu jednego dnia terapeuta przyjmuje nie więcej niż 5 klientów.

13. Z obowiązku zakrywania ust zostają wyłączone następujące osoby:

 • dziecko do ukończenia 4. roku życia 
 • osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.

14. Klienci w trakcie wizyty mogą korzystać z łazienki, w której – oprócz środków higieny, jednorazowych ręczników i środka do dezynfekcji rąk – umieszczone zostały w widocznym miejscu instrukcje mycia i dezynfekcji rąk.

15. Przy drzwiach wejściowych znajdują się w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania maseczek.

16. Wszystkie zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanego, wyłożonego workiem foliowym kosza znajdującego się przy wyjściu z budynku.

17. Praca w placówce odbywa się  w systemie rotacyjnym.

18. Na stronie internetowej oraz profilu społecznościowym FB  zostały umieszczone informacje o sposobie umawiania się na wizytę oraz o ogólnych zasadach przebiegu spotkania w bezpiecznych warunkach.

19. Ze względu na trwające zagrożenie epidemiologiczne, w dalszym ciągu preferowane są konsultacje/terapia on line, z których  można skorzystać w formie rozmowy telefonicznej, spotkania przez Messenger lub Skype.

 

II. Wytyczne dla pracowników:

 1. Pracownikom zapewnione zostaną przyłbice oraz środki do dezynfekcji rąk.

 2. Przyłbice wielorazowego użytku podlegają dezynfekcji, którą przeprowadza pracownik.

 3. W trakcie pracy z klientem pracowników obowiązują następujące ogólne zasady bezpieczeństwa:

 • Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Podczas wykonywania obowiązków wymagających bezpośredniego kontaktu z klientem należy nosić osłonę nosa i ust (maseczkę lub przyłbicę).
 • Należy zachować bezpieczną odległość między sobą a klientem – zalecane 2 metry, a w gabinecie 2,5 metra.
 • Wymagane jest regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), w tym każdorazowo przed zajęciami.
 • Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Po skończonej sesji każdorazowo pracownik dezynfekuje swoje stanowisko pracy oraz powierzchnie dotykowe w ciągu komunikacyjnym klienta.Dezynfekcji podlegają: krzesła, stolik i inne powierzchnie dotykowe oraz wszystkie narzędzia wykorzystane do pracy terapeutycznej.Szczególnie należy pamiętać o oczyszczeniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych takich jak np., klawiatura, myszka, włączniki świateł i klamki.
 • Należy unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

III. Przestrzeń komunikacyjna/ogólnodostępna

1. Na teren BCPiT mogą wejść wyłącznie klienci umówieni na wizytę.

2. Do użytku klientów i personelu przy drzwiach wejściowych znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk.

3. Pomieszczenia są regularne wietrzone (przynajmniej raz na godzinę przez 15 minut).

4. Po każdym kliencie następuje czyszczenie i dezynfekcja łazienki,poręczy, klamek,krzeseł itp.

5. Dezynfekcja łazienki z użyciem środków chemicznych odbywa się  przynajmniej 2 razy dziennie.

6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta preparatu dezynfekcyjnego.

7. Toalety wyposażone są w dozowniki z płynem do mycia rąk, dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz jednorazowymi ręcznikami, a przy umywalkach umieszczone są instrukcje dotyczące mycia i dezynfekcji rąk

 

IV. Procedury postępowania w przypadku zidentyfikowania osoby posiadającej symptomy zakażenia COVID-19

Podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika

 1. Pracownicy BCPiT zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu, a jeśli jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym można go czasowo odizolować od innych osób.

 4. Należy wstrzymać przyjmowanie , powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami gabinetu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem oraz udania się tam własnym transportem lub zadzwonieniu pod numer 999 albo 112.

 2. Należy ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 3. Ustalenie listy pracowników, klientów oraz innych osób z zewnątrz obecnych w tym samym czasie w  obiekcie, w którym przebywał użytkownik przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

Załączniki – instrukcje:

– mycia rąk

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

– dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

– prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

– prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 

 

data publikacji: 09-06-2020 r., godz. 12:32
 
----------

 

 

 
W związku sytuacją kryzysową dotyczącą wprowadzenia stanu pandemii koronawirusa, ze względu na bezpieczeństwo osobiste naszych klientów i ich rodzin, przez najbliższe dwa tygodnie Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii zawiesza pracę terapeutyczną w bezpośrednim kontakcie.
 
Zgodnie z harmonogramem dyżurów terapeuci i psycholodzy będą prowadzić konsultacje telefoniczne bądź przy użyciu Messengera, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez klientów. Realizacja grupowych programów dla dzieci i młodzieży tj. programu socjoterapii i FredGoesNet również zostaje zawieszona.

Równocześnie zgłaszamy naszą gotowość do świadczenia pomocy psychologicznej osobom doświadczającym lęku w związku z sytuacją kryzysową, osobom poddanym kwarantannie oraz personelowi medycznemu i innym służbom zaangażowanym w walkę o zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa. Na konsultacje i sesje interwencji kryzysowej należy umówić się telefonicznie z koordynatorem Centrum, który wyznaczy termin spotkania z terapeutą bądź psychologiem oraz ustali dogodną dla klienta formę komunikacji.
Przypominamy, że konsultacje z psychologiem lub terapeutą uzależnień odbywają się w następujących godzinach:
 
Poniedziałek - 16.00 - 18.00
Wtorek - 16.00 - 18.00
Środa - 10.00 - 12.00
Czwartek - 15.00 - 17.00
Piątek - 11.00 - 13.00
 
Na termin konsultacji telefonicznej bądź internetowej można umówić się w godzinach 16.00 - 19.00, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 572 993 949.
 
data publikacji: 17-03-2020 r., godz. 09:18
 
----------
 
 
 
 
 
Uprzejmie informujemy, że prowadzimy rekrutację do grupowych zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, mających charakter profilaktyki uniwersalnej. Będą one ukierunkowane na rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych chroniących przed uzależnieniem (min. budowanie adekwatnej samooceny i wiary w siebie, określania celów, rozwiązywania konfliktów, rozwijanie asertywności, radzenia sobie z emocjami, stresem i relacjami społecznymi).
 
Grupa będzie miała charakter otwarty, uczestniczyć w niej będą dzieci i młodzież we wczesnej fazie dorastania (w wieku 13-15 lat).
 
Prowadzone będą raz w tygodniu przez 3 godziny zegarowe dla grupy 6-15 osobowej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny po godz. 16.00. Numer telefonu: 506 530 113
 
Zadanie finansowane jest ze środków Miasta Bełchatowa i skierowane jest wyłącznie do mieszkańców miasta.

 

data publikacji: 04-03-2020 r., godz. 09:12
 
----------

 

 

Pragniemy poinformować, że w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii ", które finansowane jest przez Miasto Bełchatów, w BCPiT realizowany będzie program" FreD goes net".

Program profilaktyczny „FreD goes net" skierowany jest do młodych osób, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów. Adekwatna interwencja wobec takich osób powinna być podjęta w jak najszybszym terminie po ujawnieniu się dysfunkcjonalnego zachowania, aby nie dopuścić do jego eskalacji. „FreD goes net" uczy dostrzegania ryzyka co sprawia, że młodzi ludzie w odpowiedzialny sposób podchodzą do tematyki substancji psychoaktywnych; wspiera motywację do zmiany zachowania. Program ten oferuje konieczne uzupełnienie dotychczasowego systemu pomocy, nie jest terapią, ułatwia kierowanie osoby do innych programów pomocowych lub terapeutycznych.

Program wczesnej interwencji „ FreD goes net" jest programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego.

Zajęcia prowadzone będą przez certyfikowanych trenerów i obejmują: rozmowy indywidualne, trzy spotkania grupowe (łącznie 8 godzin) dla maksymalnie 12 osób w wieku 13-19 lat oraz konsultacje dla rodziców.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny po godz. 16.00 . Numer telefonu: 572993949

Oferta skierowana jest wyłącznie do mieszkańców Bełchatowa.

Więcej o programie na stronie www.programfred.pl

data publikacji: 19-02-2020 r., godz. 13:32
 
----------
 
 
 
 
 
Od dnia 02.01.2020 r. Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii "MOST" kontynuuje zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii ",
 
które finansowane jest przez Miasto Bełchatów.
 
Na konsultacje z psychologiem lub terapeutą uzależnień zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
Poniedziałek - 16.00 - 18.00
Wtorek - 16.00 - 18.00
Środa - 10.00 - 12.00
Czwartek - 15.00 - 17.00
Piątek - 11.00 - 13.00

Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii prowadzi również terapię indywidualną i terapię rodzinną w wymiarze 5 godzin w tygodniu.
 
Na wizytę można umówić się telefonicznie w godzinach 16.00 - 19.00, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 572 993 949
 
Oferta skierowana jest do mieszkańców Miasta Bełchatowa.
 
 
data publikacji: 09-02-2020 r., godz. 22:55
 
----------

 
 
 
 
Od dnia 04.01.2019 r. w Bełchatowskim Centrum Profilaktyki i Terapii kontynuowany jest projekt
"Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii - Punkt Informacyjno -Konsultacyjny",
 
który finansowany jest przez Miasto Bełchatów.
 
Na konsultacje zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
Poniedziałek - 16.00 - 18.00
Wtorek - 16.00 - 18.00
Środa - 10.30 - 12.30
Czwartek - 15.30 - 17.30
Piątek - 11.00 - 13.00
 
Zapisy przyjmowane są w godz. 15.00 - 19.00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 572 993 949
 
 Oferta skierowana jest do mieszkańców Miasta Bełchatowa.
data publikacji: 07-03-2019 r., godz. 14:28
 
 
----------
 
 
 
Od dnia 01.04.2019 r. w Bełchatowskim Centrum Profilaktyki i Terapii realizowany będzie projekt
"Terapia dla osób dotkniętych i zagrożonych problemem narkomanii",
 
który finansowany jest przez Miasto Bełchatów.

Oferta skierowana jest do mieszkańców Miasta Bełchatowa.

data publikacji: 05-03-2019 r., godz. 11:35

 ----------
 
 
 
 
Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii "MOST" zaprasza
pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników instytucji pomocowych
na bezpłatne szkolenie pn.„Wczesna interwencja profilaktyczna w pracy indywidualnej z osobami z grupy ryzyka uzależnień".
 
Szkolenie prowadził będzie p. Damian Gurdziel - instruktor terapii uzależnień, pracownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Łodzi.
 
Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną.
 
Ilość miejsc ograniczona.
 
Termin: 21. 11. 2018r.
 
Projekt finansowany przez Miasto Bełchatów.
 
data publikacji: 05-10-2018 r., godz. 09:53
 
 
----------
 
 
 
W związku z dofinansowaniem przez Powiat Bełchatowski projektu "Konsultacje indywidualne i rodzinne w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii" zostaje zwiększona liczba godzin przeznaczonych na konsultacje
(z 10 godzin, finansowanych przez Miasto Bełchatów w ramach projektu "Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki Terapii - Punkt Informacyjno - Konsultacyjny", na 15 godzin tygodniowo).
 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
 
Poniedziałek - 16.00 - 19.00
Wtorek - 15.00 - 18.00
Środa - 16.30 - 18.30
Czwartek - 15.30 - 18.30
Piątek - 10.30 - 14.30
 
Projekt realizowany będzie w dn. 13.08 - 14.12.2018 r.
 
data publikacji: 19-08-2018 r., godz. 21:33
 
 
----------
W dn. 7-9 czerwca 2018 r. miał miejsce VII Festiwal Profilaktyczny "Światło", którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie i Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii prowadzone przez Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii "MOST".
 
Dzień pierwszy
Pierwszy dzień festiwalu rozpoczął się recitalem Jarosława Wajka - muzyka, kompozytora, wokalisty Oddziału Zamkniętego, terapeuty uzależnień. Jego program artystyczny „JUTRO JEST... wtedy pochylisz się nad sobą" to swego rodzaju pamiętniki, zapis drogi przez „sztuczne raje", samotność, zwątpienie... opowieścią o Drodze do Domu, Rodziny, Miłości... Drodze do Drugiego Człowieka i do Boga.
W samo południe rozpoczął się przegląd przedstawień o tematyce związanej z szeroko pojętą profilaktyką. Grę młodych aktorów oceniało jury w składzie: p. Mariola Biniek i p. Ewa Mordalska.
Wyniki:
Grand Prix- Zespół z I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie
I miejsce - Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie
II miejsce - Julia Zając (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie)
III miejsce - Zespół "Bez nazwy" z SZSO nr 2 im. A. Mickiewicza w Bełchatowie
Wyróżnienie- Szkolny Teatr Profilaktyczny "Impuls" ze Szkoły Podstawowe nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego

 

Dzień drugi
8 czerwca odbyła się konferencja „Depresja wśród dzieci i młodzieży". Celem konferencji było m.in. upowszechnianie wiedzy na temat depresji, jej przyczyn, skutków i dostępnych form pomocy dzieciom i młodzieży, a także ukazanie wpływu środków psychoaktywnych na rozwój choroby oraz zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami diagnozowania przyczyn autoagresji u uczniów.
Konferencja była adresowana do wychowawców i nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, organizacji pozarządowych, pracowników ochrony zdrowia oraz wszystkich zainteresowanych wyżej wymienioną tematyką.

 

Dzień trzeci
Ostatni dzień festiwalu poświęcony był na szkolenia dla do pedagogów, nauczycieli, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej, kuratorów sądowych, pracowników instytucji pomocowych z rejonu miasta i powiatu nt. „ Praca z uczniem o zachowaniach autoagresywnych " oraz „Praca z uczniem nadużywającym urządzeń multimedialnych". Szkolenia prowadzone były przez pracowników Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi - p. Magdalenę Trzaskałę i p. Tomasza Kołodziejczyka.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Starosta Powiatu Bełchatowskiego p. Waldemar Wyczachowski i Prezydent Miasta Bełchatowa p. Mariola Czechowska.
Partnerem w realizacji festiwalu było Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie. Serdecznie dziękujemy p. Dorocie Pędziwiatr za gościnę , a pracownikom za wielką pomoc i sympatyczną współpracę.
 
 
----------
W 2017 roku Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii "MOST" otrzymało od Fundacji PGE darowiznę na adaptację pomieszczeń do zajęć grupowych i arteterapeutycznych w Bełchatowskim Centrum Profilaktyki i Terapii. Dzięki uzyskanym środkom zostało wyremontowane i wyposażone pomieszczenie do zajęć grupowych oraz zaplecze socjalne, na potrzeby realizacji zajęć został także zakupiony sprzęt komputerowy.
 
Realizacja projektu pozwoliła na przeprowadzenie:
 
1. Warsztatów dla nauczycieli, pedagogów i pracowników instytucji pomocowych.

2. Warsztatów artetarapeutycznych dla kobiet.

3. Warsztatów kompetencji społecznych.

4. Spotkań aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 
 
----------
W dn. 23-24.10.2017 r.  oraz 06.12.2017r. w naszej siedzibie odbyło się bezpłatne szkolenie pn. "Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym" organizowane przez Poradnię Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia "Monar" w Łodzi, dofinansowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Uczestniczyli w nim pedagodzy, psychologowie, nauczyciele oraz pracownicy PCPR w Bełchatowie.
 
 
----------
W dniach 22-26.09.2017r. nauczyciele naszej Szkoły Podstawowej nr 1 brali udział w bezpłatnych warsztatach przygotowujących do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach I-III według programu profilaktyczno- wychowawczego „Spójrz Inaczej" rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia prowadzone były przez p. Tomasza Kołodziejczyka, który jest współautorem programu.
W czasie dwóch pierwszych dni szkolenia uczestnicy poznali ideę, cele i treści programu „Spójrz Inaczej" oraz stosowane w nim metody pracy z uczniami. Zajęcia w te dni były też nastawione na pogłębianie umiejętności kontaktu z uczniami (kontaktu indywidualnego i z grupą: kierowanie klasą, radzenie sobie z dyscypliną i własnymi trudnymi emocjami, gdy uczniowie łamią dyscyplinę i zakłócają prowadzenie zajęć).
Trzeciego i czwartego dnia uczestnicy warsztatu parami prowadzili zajęcia z uczniami w klasach według opracowanych scenariuszy programu „SI". Obserwatorami zajęć byli wszyscy pozostali uczestnicy szkolenia. Następnie odbyły się wspólne omówienia przeprowadzonych zajęć.
Celem Programu jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.
 

Współorganizator szkolenia: Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii "MOST"

Partner: Miejskie Centrum Kultury

 

----------

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Bełchatowie i Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii zapraszają na konferencję „Rodzina w systemie profilaktyki”, która odbędzie się w dn. 25.V. 2017 roku o godz.12.00 w sali koncertowej MCK PGE Giganty Mocy.


Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów na temat roli rodziny w systemie szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień oraz form współpracy z rodziną na różnych poziomach profilaktyki.


Konferencja jest adresowana do przedstawicieli szkół i placówek, organizacji pozarządowych oraz innych jednostek, które w ramach swojej działalności realizują zadania związane z funkcjonowaniem współczesnej rodziny.


Dlatego zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniu poprzez dzielenie się własnymi spostrzeżeniami, wynikami badań, stosowanymi metodami i formami działań, a także problemami i potrzebami wynikającymi z Państwa doświadczeń w realizacji zadań profilaktycznych, pomocowych i zadań z zakresu wsparcia społecznego.


Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny.

Patronat: Prezydent Miasta Bełchatowa, Starosta Powiatu Bełchatowskiego.

Partner: MCK PGE Giganty Mocy