ul. Energetyków 10,
97-400 Bełchatów

572 993 949
tpnmost@wp.pl

Szkolenia

Szkolenia: „ Praca z uczniem o zachowaniach autoagresywnych " oraz „Praca z uczniem nadużywającym urządzeń multimedialnych".

 

9 czerwca 2018 roku Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 w Bełchatowie zorganizowało szkolenia dla do pedagogów, nauczycieli, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej, kuratorów sądowych, pracowników instytucji pomocowych z rejonu miasta i powiatu, nt. „ Praca z uczniem o zachowaniach autoagresywnych " oraz „Praca z uczniem nadużywającym urządzeń multimedialnych". Szkolenia prowadzone były przez pracowników Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi - p. Magdalenę Trzaskałę i p. Tomasza Kołodziejczyka.

 

Podczas szkolenia:

  • Zapoznano uczestników z aktualnymi zagrożeniami związanymi z nadużywaniem urządzeń multimedialnych przez młodzież szkolną oraz z metodami nowoczesnej profilaktyki.
  • Rozwijano kompetencje uczestników w zakresie prowadzenia pracy profilaktycznej z uczniami zagrożonymi uzależnieniem, wchodzenia z nimi w efektywny kontakt i podejmowania wczesnych działań interwencyjnych.
  • Rozwijano kompetencje uczestników w zakresie kształtowania z rodzicami uczniów relacji opartych na zaufaniu i współpracy.
  • Zapoznano uczestników z podstawowymi metodami  diagnozowania przyczyn autoagresji u uczniów.
  • Rozwijano umiejętności budowania kontaktu w pracy z uczniem autoagresywnym oraz jego rodzicami.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Starosta Powiatu Bełchatowskiego p. Waldemar Wyczachowski i Prezydent Miasta Bełchatowa p. Mariola Czechowska

-----------

 

 

W dniach 22-26.09.2017r. nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 brali udział w bezpłatnych warsztatach przygotowujących do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach I-III według programu profilaktyczno- wychowawczego „Spójrz Inaczej" rekomendowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia prowadzone były przez p. Tomasza Kołodziejczyka, który jest współautorem programu.

W czasie dwóch pierwszych dni szkolenia uczestnicy poznali ideę, cele i treści programu „Spójrz Inaczej" oraz stosowane w nim metody pracy z uczniami. Zajęcia w te dni były też nastawione na pogłębianie umiejętności kontaktu z uczniami (kontaktu indywidualnego i z grupą: kierowanie klasą, radzenie sobie z dyscypliną i własnymi trudnymi emocjami, gdy uczniowie łamią dyscyplinę i zakłócają prowadzenie zajęć).
Trzeciego i czwartego dnia uczestnicy warsztatu parami prowadzili zajęcia z uczniami w klasach według opracowanych scenariuszy programu „SI". Obserwatorami zajęć byli wszyscy pozostali uczestnicy szkolenia. Następnie odbyły się wspólne omówienia przeprowadzonych zajęć.
Celem Programu jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Współorganizator szkolenia: Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii "MOST"

-----------

 

 

Szkolenie pn. "Wczesna interwencja profilaktyczna w pracy indywidualnej z osobą używającą substancji psychoaktywnych z rodzin z problemem alkoholowym" dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników instytucji pomocowych.

Szkolenie przeznaczone było dla osób, które mają bezpośredni kontakt z osobami zagrożonymi uzależnieniem, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z grupy ryzyka uzależnień oraz ich rodzin. Prowadzone było przez specjalistę ds. uzależnień (p. Damiana Gurdziela) z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR" w Łodzi.

Podczas szkolenia uczestnicy uświadomili sobie, że używanie przez nastolatków środków psychoaktywnych jest zawsze zachowaniem ryzykownym, bez względu na swoją częstotliwość. Wczesna interwencja ma ogromne znaczenie dla zmiany zachowania zarówno młodzieży jak i najbliższego otoczenia. Może zapobiegać poważnym problemom zdrowotnym i społecznym. Dlatego ważne jest, by przeprowadzić ją w sposób profesjonalny, nie lekceważąc żadnych sygnałów mogących wskazywać na kontakty nastolatków ze środkami odurzającymi. Podczas szkolenia przedstawione zostały metody interwencji profilaktycznej,  a uczestnicy nauczyli się jak je stosować, by nawiązać prawidłowy kontakt z nastolatkiem         i jego rodziną.

W szkoleniu wzięli udział pedagodzy szkolni, psychologowie, nauczyciele, kuratorzy, pracownicy socjalni oraz pracownicy zespołu pieczy zastępczej.

Projekt finansowany był przez Miasto Bełchatów.