ul. Energetyków 10,
97-400 Bełchatów

572 993 949
tpnmost@wp.pl

Cele

Celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie narkomanii i innym patologiom społecznym, pomoc w rozwiązywaniu problemu uzależnień, aktywizacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz promocja zdrowego stylu życia.  

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność szkoleniową, doradczą, terapeutyczną i informacyjną, w tym upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń  i problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków poprzez środki masowego przekazu, przygotowywanie i edycję materiałów informacyjno-profilaktycznych oraz działalność edukacyjną.
 2. Diagnozowanie sytuacji epidemiologicznej problemu narkomanii oraz informowanie odpowiednich władz i instytucji o rozmiarach rozpowszechnienia zjawiska w skali kraju i regionu.
 3. Tworzenie i prowadzenie placówek służących pomocą młodzieży zagrożonej uzależnieniem, osobom uzależnionym oraz ich rodzinom.
 4. Poradnictwo w zakresie profilaktyki uzależnień.
 5. Wsparcie psychologiczne i doradcze dla rodzin dysfunkcyjnych i osób w trudnej sytuacji życiowej.
 6. Realizację zadań na rzecz aktywizacji i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywania ich szans edukacyjnych i na rynku pracy.
 7. Promowanie systemów wartości i stylów życia alternatywnych wobec narkotyków i innych patologii społecznych.
 8. Popularyzacja idei zdrowia, aktywności i wolności od uzależnień.
 9. Współpraca z organami władzy i administracji państwowej w zwalczaniu przestępczości związanej z narkomanią.
 10. Współpracę z organami władzy i administracji państwowej, samorządem terytorialnym, organizacjami społecznymi i gospodarczymi na rzecz rehabilitacji, resocjalizacji i readaptacji osób uzależnionych, a także profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.
 11. Współpracę z pedagogami szkół, policją, strażą miejską oraz instytucjami zajmującymi się podobną problematyką. upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń i problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków i dopalaczy