ul. Energetyków 10,
97-400 Bełchatów

572 993 949
tpnmost@wp.pl

Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2018

 

Projekt: Prowadzenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny.

Funkcjonowanie Punktu  Informacyjno -  Konsultacyjnego w Bełchatowskim Centrum Profilaktyki i Terapii umożliwiło mieszkańcom miasta bezpłatne korzystanie z porad terapeuty uzależnień, psychologów i pedagoga.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto zakładane rezultaty:

 1. Wzrosła liczba mieszkańców miasta, którzy otrzymają specjalistyczne wsparcie w zakresie rozwiązywania problemu narkomanii i innych uzależnień,
 2. Wzrosła liczba osób, które podjęły leczenie w placówkach stacjonarnych.
 3. Wzrosły kompetencje wychowawcze rodziców w zakresie radzenia sobie z problemem narkotyków i dopalaczy oraz rozwiązywania trudności wychowawczych,
 4. Spośród zagrożonych (po kontakcie z narkotykami i dopalaczami) spadło ryzyko uzależnienia się.
 5. Spadła liczba nawrotów wśród uzależnionych od środków psychoaktywnych.
 6. Wzrósł poziom wiedzy na temat zjawiska narkomanii i sposobów rozwiązywania problemów związanych z narkotykami i dopalaczami w społeczności lokalnej.
 7. Wzrosła motywacja do utrzymania abstynencji, pokonywania trudności życiowych w grupie zagrożonych i uzależnionych.
 8. Wzrosła umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów i zaspokajania swoich potrzeb wśród młodzieży szkolnej i osób zagrożonych uzależnieniem.
 9. Spadła liczba ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.
 10. Beneficjenci wsparcia ograniczyli bądź zaprzestali używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, co spowodowało ograniczenia związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych wśród mieszkańców miasta, zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami; wzrosła skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki uzależnień.
 11. Wzmocniły się postawy społeczne sprzyjające ograniczaniu używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców miasta. 
 12. Nastąpiła integracja działań instytucji i organizacji działających na terenie miasta w obszarze terapii uzależnień i zapobiegania patologiom społecznym.
 13. Wzrosły kompetencje i doświadczenie specjalistów z terenu miasta w rozwiązywaniu problemu narkomanii.
 14. Wdrożone zostały nowoczesne, bezpośrednie formy profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży, włączono rodziców do działań profilaktycznych.

W ramach realizacji zadania w Punkcie Informacyjno -Konsultacyjnym terapeuci pełnili dyżury przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. W ramach dyżurów udzielano informacji, podstawowej pomocy psychologicznej, dystrybuowano materiały informacyjne i edukacyjne. Działał również Telefon Zaufania. 

W ramach zadania wydrukowane zostały materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące profilaktyki i terapii narkomanii, które przekazywano rodzicom i dzieciom, podczas spotkań w Punkcie. Przez cały okres realizacji projektu  prowadzone były rozmowy z kuratorami sądowymi, pedagogami i rodzicami – na terenie szkół, podczas spotkań w siedzibie Centrum i podczas organizowanych przedsięwzięć.

Realizacja projektu objęła także współorganizację:

-  konferencji dla pedagogów szkolnych, nauczycieli i kuratorów pn. „Depresja wśród dzieci i młodzieży. Prelegentami byli przedstawiciele policji, psychologowie, instruktor ZHP, terapeuta uzależnień, socjolog, pracownicy PCPR.

- szkolenia dla pedagogów, nauczycieli, pracowników instytucji pomocowych, funkcjonariuszy straży miejskiej i policji oraz kuratorów nt. „Praca z uczniem o zachowaniach autoagresywnych?”,

- szkolenia dla pedagogów, nauczycieli, pracowników instytucji pomocowych pt. „Praca z uczniem nadużywającym urządzeń multimedialnych" .

Zorganizowano również spotkania grupy wsparcia i wymiany doświadczeń dla pedagogów, nauczycieli, pracowników instytucji pomocowych z terenu miasta.

Projekt finansowany był przez Miasto Bełchatów.

 

Projekt : Szkolenie pn. "Wczesna interwencja profilaktyczna w pracy indywidualnej z osobą używającą substancji psychoaktywnych z rodzin z problemem alkoholowym" dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników instytucji pomocowych.

Szkolenie przeznaczone było dla osób, które mają bezpośredni kontakt z osobami zagrożonymi uzależnieniem, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z grupy ryzyka uzależnień oraz ich rodzin. Prowadzone było przez specjalistę ds. uzależnień (p. Damiana Gurdziela) z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR" w Łodzi.

Podczas szkolenia uczestnicy uświadomili sobie, że używanie przez nastolatków środków psychoaktywnych jest zawsze zachowaniem ryzykownym, bez względu na swoją częstotliwość. Wczesna interwencja ma ogromne znaczenie dla zmiany zachowania zarówno młodzieży jak i najbliższego otoczenia. Może zapobiegać poważnym problemom zdrowotnym i społecznym. Dlatego ważne jest, by przeprowadzić ją w sposób profesjonalny, nie lekceważąc żadnych sygnałów mogących wskazywać na kontakty nastolatków ze środkami odurzającymi. Podczas szkolenia przedstawione zostały metody interwencji profilaktycznej,  a uczestnicy nauczyli się jak je stosować, by nawiązać prawidłowy kontakt z nastolatkiem i jego rodziną.

W szkoleniu wzięli udział pedagodzy szkolni, psychologowie, nauczyciele, kuratorzy, pracownicy socjalni oraz pracownicy zespołu pieczy zastępczej.

Szkolenie odbyło się w  Bełchatowskim Centrum Profilaktyki i Terapii , ul. Energetyków 10, 97-400 Bełchatów.

Projekt finansowany był przez Miasto Bełchatów.

Projekt: Terapia krótkoterminowa dla osób z problemem uzależnień.

Celem projektu było zwiększenie dostępności mieszkańców Bełchatowa do specjalistycznej pomocy z zakresu profilaktyki i terapii uzależnienia od alkoholu oraz problemów współwystępujących, dotyczących osób uzależnionych i członków ich rodzin. Zakres zadania obejmował krótkoterminową terapię indywidualną, realizowaną w formie cotygodniowych  sesji terapeutycznych wg określonego, indywidualnego programu terapeutycznego. Program terapii stanowił część oferty pomocowej Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii. Uczestnikami programu były osoby zakwalifikowane do niego na podstawie wstępnej diagnozy, przeprowadzonej podczas wstępnej konsultacji. Zakwalifikowane zostały osoby dotknięte problemem uzależnień oraz spełniające warunki udziału w terapii ambulatoryjnej, tj:

-  osoby z zaburzeniami używania alkoholu, potrzebujące wsparcia w podjęciu terapii uzależnień (terapia wstępna, motywująca),

- osoby po zakończeniu terapii stacjonarnej (wsparcie terapeutyczne podtrzymujące abstynencję),

- osoby zagrożone uzależnieniem (wsparcie wzmacniające kompetencje życiowe)

- członkowie rodzin osób zagrożonych uzależnieniem lub osób uzależnionych (terapia objawów współuzależnienia).

             Projekt realizowany był w formie indywidualnych sesji terapeutycznych. Sesje terapeutyczne realizowane były w siedzibie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii, przy ul. Energetyków 10 w Bełchatowie. Realizacja niniejszego programu terapeutycznego umożliwiła osobom dotkniętym lub zagrożonych problemem uzależnienia od alkoholu specjalistycznej pomocy psychologicznej i terapeutycznej w formie ambulatoryjnej.  Zadanie realizowane były przez  wykwalifikowanych specjalistów, posiadających  doświadczenie w zakresie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych oraz w obszarze terapii indywidualnej.

Realizacja niniejszego programu odpowiedziała na potrzeby mieszkańców miasta, dzięki rozszerzeniu oferty Centrum o program terapeutyczny. Beneficjenci mieli okazję skorzystać    z profesjonalnej opieki terapeutycznej, ukierunkowanej na rozwiązania konkretnego problemu, realizowanej z częstotliwością odpowiadającą standardom wsparcia terapeutycznego, tj. w formie cotygodniowych sesji. Po zakończeniu programu terapeutycznego w ramach terapii krótkoterminowej, beneficjenci nadal mogą korzystać z konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym BCPT.

Celem udzielanego wsparcia była profilaktyka uzależnienia lub powrotu do nałogu oraz promocja zdrowia wśród osób i rodzin dotkniętych zaburzeniami używania alkoholu (wg klasyfikacji ICD-11).

Cele szczegółowe:

- zwiększyła się zdolność osób uzależnionych do trwałego utrzymywania abstynencji,

- zwiększyła się zdolność osób i rodzin z problemem uzależnienia do rozwiązywania problemów osobistych i problemów w relacjach społecznych,

- beneficjenci otrzymali wsparcie  do prowadzenia zdrowego sposobu życia,

- eliminowano zaburzenia somatyczne i psychiczne, w szczególności przyczyny i skutki uzależnienia od środków psychoaktywnych,

- poprawiono funkcjonowanie osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i współuzależnionych w wymiarze osobistym i społecznym,

- poprawiono funkcjonowanie osób z problemem uzależnienia i rodzin zagrożonych.

Projekt finansowany był przez Miasto Bełchatów.

 

Projekt: Konsultacje indywidualne i rodzinne w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii.

Głównym celem projektu  było zwiększenie dostępności pomocy specjalistycznej dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin poprzez zwiększenie liczby godzin konsultacji udzielanych w ramach działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego BCPT. Celem udzielanego w ramach zadania wsparcia była pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz zapobieganie im, a także podniesienie jakości funkcjonowania tych osób i rodzin w obszarze osobistym, zawodowym i społecznym.

Zrealizowane cele szczegółowe:

- udzielono wsparcia osobom i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej,

- zapewniono profesjonalne wsparcia dla rodzin dotkniętych skutkami patologii społecznej,  w tym uzależnieniem, przemocą w rodzinie, zaburzeniami zachowania i emocji u dzieci,

- wzmocniono zdolności osób i rodzin w radzeniu sobie z trudnościami i rozwijaniu swoich kompetencji osobistych i społecznych.

Projekt realizowany był w  Bełchatowskim Centrum Profilaktyki i Terapii , ul. Energetyków 10, 97-400 Bełchatów.

Projekt finansowany był przez Starostwo Powiatowe.