ul. Energetyków 10,
97-400 Bełchatów

572 993 949
tpnmost@wp.pl

Statut


STATUT
Towarzystwa Przeciwdziałania Narkomanii „Most”
nadany uchwałą nr 4/2015 w dniu 26.10.2015 r.

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii „Most”, w dalszej części zwane Towarzystwem, działa na podstawie Prawa o stowarzyszeniach, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
2. Towarzystwo jest organizacją non-profit, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dn. 24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873).
3. Towarzystwo może używać skróconej nazwy Towarzystwo MOST.
4. Towarzystwo zostało powołane na czas nieokreślony.
5. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Towarzystwa jest miasto Bełchatów.
6. Towarzystwo może używać oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 2

Towarzystwo może utrzymywać kontakty z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz być ich członkiem.


§ 3

1. Działalność Towarzystwa opiera się na społecznej pracy swoich członków.
2. Dla celów statutowych i w celu usprawnienia działalności Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
3. Towarzystwo ma prawo prowadzić działalność gospodarczą.
4. Towarzystwo prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, według zasad określonych w przepisach prawa.
5. Dochody pozyskane przez Towarzystwo przeznaczane są wyłącznie na jego działalność statutową.

 


Rozdział II Cele i formy działania

§ 4

Celem Towarzystwa jest:
1. przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom oraz patologiom społecznym,
2. ochrona i promocja zdrowia,
3. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich,
5. działalność na rzecz równości szans oraz równych praw kobiet i mężczyzn,
6. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
7. działalność na rzecz kultury i sztuki,
8. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
9. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
10. promocja i organizacja wolontariatu.


§ 5

Towarzystwo realizuje swój cel poprzez:
1. Działalność informacyjną, szkoleniową, edukacyjną i wydawniczą.
2. Działalność doradczą, terapeutyczną i profilaktyczną.
3. Przygotowanie i realizowanie programów i projektów.
4. Organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, sympozjów, odczytów, szkoleń, warsztatów, akcji informacyjnych i promocyjnych, konkursów, obozów terapeutycznych i edukacyjnych, imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych.
5. Prowadzenie i wspomaganie badań naukowych, społecznych i epidemiologicznych.
6. Tworzenie i prowadzenie placówek o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym, leczniczym, rehabilitacyjnym, informacyjno – konsultacyjnym, edukacyjnym i szkoleniowym.
7. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi pokrewnymi organizacjami społecznymi, ośrodkami naukowymi, placówkami medycznymi, terapeutycznymi, oświatowymi i kulturalnymi, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą oraz wspieranie działalności podmiotów realizujących cele zbieżne z celami Towarzystwa.
8. Prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania dodatkowych środków na realizację celów Towarzystwa.
9. Organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
10. Prowadzenie działalności charytatywnej i innych działań zgodnych z celami Towarzystwa.

 

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
- zwyczajnych,
- wspierających,
- honorowych.

§ 7

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać pełnoletnia osoba mająca obywatelstwo polskie, która złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 

§ 8

1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Towarzystwa i akceptująca jego cele, która zadeklaruje poparcie dla Towarzystwa lub systematycznie świadczy wsparcie na jego rzecz.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa i działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 9

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Towarzystwa.
2. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§ 10

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się i skreśla na podstawie uchwały Zarządu podjętej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
2. Zainteresowany powinien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty przyjęcia uchwały.
3. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.


§ 11

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
1. Czynnego i biernego wyboru do władz.
2. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa.
3. Udziału we wszelkich formach statutowej działalności Towarzystwa.
4. Korzystania z pomocy i zaplecza Towarzystwa w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
5. Brać udział w pracach, zgromadzeniach i innych przedsięwzięciach Towarzystwa z prawem głosu.

 

§ 12

1. Członek wspierający ma prawo do udziału we wszystkich formach działalności Towarzystwa oraz do korzystania z wszelkiej pomocy wynikającej z jego statutowej działalności.
2. Członek wspierający ma prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa.

 

§ 13

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
2. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 14

Członkowie Towarzystwa są zobowiązani:
1. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa.
2. Czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Towarzystwa.
3. Przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz dbałości o dobro i prawa osoby ludzkiej.
4. Regularnego opłacania składek członkowskich.
5. Dbania o mienie Towarzystwa.

 

§ 15

Członkostwo w Towarzystwie wygasa przez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone ustnie lub na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku.
3. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz działania na szkodę Towarzystwa.
4. Śmierć członka lub utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
5. Członkostwo wspierające wygasa poprzez dobrowolne wystąpienie ze struktur Towarzystwa lub skreślenie z listy członków z powodu niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań.
6. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

 

§ 16

1. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.
2. Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
Rozdział IV Władze Towarzystwa

 

§ 17

Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.
2. Zarząd Towarzystwa, zwany dalej „Zarządem”.
3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz Towarzystwa trwa pięć lat.

§ 18

1. W przypadku ustąpienia lub odwołania w czasie kadencji członków władz Towarzystwa, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
2. Jeżeli sytuacja określona w punkcie 1. dotyczy prezesa Zarządu, funkcję tę pełni do końca kadencji wiceprezes.

 

§ 19

1. Wybory do władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej ponad ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku quorum otwarcie walnego Zgromadzenia odbywa się w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana liczbą obecnych na nim członków.

 

§ 20

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i raz na pięć lat jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania – w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zgromadzenia.
7. Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Towarzystwa zapadają większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym.

 

§ 21

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
1. Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa – z ograniczeniem wynikającym z § 14 pkt 2.
2. Z głosem doradczym członkowie wspierający lub przedstawiciele członków wspierających będących osobami prawnymi oraz zaproszeni goście.

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Ustalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.
2. Podejmowanie uchwał dotyczących absolutorium dla ustępującego Zarządu.
3. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu, rozwiązania Towarzystwa oraz o sposobie zarządzania jego majątkiem.
6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ocenianie ich działalności.
8. Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Komisji Rewizyjnej.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
10. Nadawanie godności członka honorowego.
11. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, co do których Zarząd, Komisja Rewizyjna lub większość obecnych członków uzna, że ich ważność wymaga ustosunkowania się przedstawicieli ogółu członków Towarzystwa.

 

§ 23

1. Zarząd jest główną władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem.
3. Zarząd Towarzystwa składa się z co najmniej trzech osób, w tym prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może wybrać ze swojego grona wiceprezesów, a w przypadku większej liczby członków, także sekretarza i skarbnika.
4. Członkowie Zarządu nie mogą jednocześnie obejmować funkcji w Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
6. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
7. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa.
8. Szczegółowe uprawnienia, organizacje pracy oraz tryb obradowania określa Regulamin Zarządu.

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu głównego należy:
1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z jego celami statutowymi.
3. Zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych.
4. Powoływanie i rozwiązywanie placówek wymienionych w § 5. pkt 6. statutu oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.
5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
6. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
7. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
8. Uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarzy i budżetu oraz przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.
9. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
10. W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
11. Ustalanie regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz Towarzystwa.
12. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w innych organizacjach krajowych i międzynarodowych.
13. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Towarzystwa.

 

§ 25

1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Towarzystwa i jego dyrektora.
2. Dyrektor kieruje sprawami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

 

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spomiędzy siebie przewodniczącego Komisji.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Komisja Rewizyjna wybierana jest w tajnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie i w żadnym obszarze działalności nie jest zależna od Zarządu Towarzystwa.

 

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa oraz przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi absolutorium dla ustępującego Zarządu.
3. Wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności.
5. Zatwierdzanie ustalonego przez Zarząd regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz Towarzystwa.

 

§ 28

1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu
2. Uchwały Komisji zapadają zwykła większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
4. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem oraz osoby spokrewnione czy też w jakikolwiek formalny sposób powiązane z członkami Zarządu Towarzystwa.
Rozdział V Majątek i fundusze Towarzystwa

 

§ 29

Majątek Towarzystwa stanowią:
- nieruchomości,
- ruchomości,
- fundusze, wierzytelności i prawa majątkowe.

 

§ 30

Na fundusze Towarzystwa składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich,
2. dochody z majątku Towarzystwa,
3. subwencje i dotacje,
4. zapisy, darowizny i środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
5. wpływy z działalności statutowej,
6. wpływy z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
7. inne wpływy i dochody.

 

§ 31

1. Do dysponowania majątkiem i funduszami Towarzystwa upoważniony jest Zarząd.
2. Towarzystwo nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji, przekazywać majątku lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać go na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie bądź pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.
3. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania majątkowe lub zmianę majątku Towarzystwa wymagają do swej ważności podpisu dwóch członków Zarządu, w tym prezesa i wiceprezesa, lub osoby upoważnionej przez Zarząd.

 

Rozdział VI Sposób reprezentowania Towarzystwa

§ 32

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, z zastrzeżeniem ust. 2. i 3., uprawniony jest prezes i jeden z wiceprezesów, działający łącznie.
2. Zarząd może uchwałą upoważnić prezesa lub inną osobę do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa jednoosobowo. Uchwała musi określać zakres pełnomocnictwa.
3. Do reprezentowania Towarzystwa w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz w kontaktach z organami administracji publicznej, uprawniony jest jednoosobowo każdy członek Zarządu.

 

 

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

 

§ 33

1. Zmiany statutu, jak też rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku uchwalenia rozwiązania Towarzystwa, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Towarzystwa.