ul. Energetyków 10,
97-400 Bełchatów

572 993 949
tpnmost@wp.pl

PROCEDURY COVID-19

Szanowni Państwo!

Pomimo panującej pandemii wirusa COVID-19, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z dnia 19.05.2020r. dotyczącymi przywracania udzielania bezpośrednich porad lekarskich, psychologicznych i sesji psychoterapii w lecznictwie ambulatoryjnym osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz w poradniach leczenia uzależnień z uwzględnieniem regionalnych uwarunkowań epidemiologicznych oraz z zastosowaniem ogólnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego, Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii od 15 czerwca 2020r.wznawia możliwość konsultacji psychologicznych i terapii w bezpośrednim kontakcie z klientem. Równolegle kontynuowane będą konsultacje i terapia w formie zdalnej, w myśl zasady ograniczania bezpośrednich kontaktów do niezbędnego minimum.

Osoby, które nie mają możliwości skorzystania z konsultacji online lub z  innych powodów potrzebują skorzystać z osobistego kontaktu z psychologiem/terapeutą będą zobowiązane do przestrzegania następujących zasad zabezpieczenia sanitarnego:

 • W celu umówienia wizyty obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 00 – 19.00 (nr telefonu 572 993 949)
 • Z bezpośredniej formy kontaktu ze specjalistą mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, które nie mają objawów infekcji, nie podlegają kwarantannie i nie miały kontaktu z osobami zarażonymi wirusem COVID – 19
 • Wizyty będą umawiane na konkretną godzinę.
 • Klienci będą wpuszczani do budynku przez terapeutę punktualnie o ustalonej godzinie, żeby uniknąć ryzyka mijania się osób przed drzwiami wejściowymi. W związku z powyższym prosimy nie przychodzić do Centrum wcześniej, niż przed umówioną godziną.
 • Na terenie placówki przebywać mogą jedynie umówione osoby, które mają zakryte usta i nos (preferowane są przyłbice); osoby towarzyszące zostaną poproszone o pozostanie na zewnątrz.
 • Przy wejściu do budynku będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk – bardzo prosimy z niego korzystać.
 • Klienci będą przyjmowani w odstępach wynoszących 30 min. Każdorazowo - po zakończonej sesji - pomieszczenia, będą dezynfekowane i wietrzone zgodnie z procedurą bezpieczeństwa.
 • W czasie wizyty w budynku Centrum przebywać będzie wyłącznie jeden terapeuta i jeden klient/rodzina.
 • Warunki lokalowe w placówce zapewniają utrzymanie odległości 2,5 metra pomiędzy terapeutą a klientem/rodziną.

Przypominamy, że z konsultacji online można skorzystać w formie rozmowy telefonicznej, spotkania przez Messenger lub Skype.

Liczymy na Państwa zrozumienie w tym trudnym czasie i jednocześnie pragniemy wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy mimo niedogodności niezmiennie obdarzają nas zaufaniem.

Życzymy Państwu dużo zdrowia i spokoju!

Pracownicy Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii

 

 

 

PROCEDURY DZIAŁANIA

 BEŁCHATOWSKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII

W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU COVID-19

 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Bełchatowskiego Centrum Profilaktyki i Terapii.

1. W Bełchatowskim Centrum Profilaktyki i Terapiiz bezpośredniej formy kontaktu z psychologiem/terapeutą mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie podlegające kwarantannie oraz te, które nie miały kontaktu z osobami zarażonymi wirusem Covid – 19.

2. W celu umówienia wizyty obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 19.00.

3. Klienci przy ustalaniu terminu wizyty są informowani są o głównych zasadach bezpieczeństwa. Do każdego z klientów wysyłany jest SMS zawierający instrukcję dotyczącą bezpośredniego kontaktu z psychologiem/terapeutą w siedzibie Centrum.

4. Wizyty są umawiane na konkretną datę i godzinę.

5. Na wizytę klienci zobowiązani są stawić się punktualnie, wyposażeni w maseczkę lub przyłbicę. Grafik przyjmowania klientów układa się tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób przed wejściem do budynku.

6. Każdy klient/rodzina wpuszczani są do budynku przez dyżurującego psychologa/terapeutę.

7. Klienci poruszają się wyłącznie po wyznaczonym taśmą ciągu komunikacyjnym: klatka schodowa, korytarz, gabinet, łazienka. Wszystkie pozostałe pomieszczenia zostają wyłączone z użytkowania dla klientów i pracowników.

8. W pomieszczeniach Centrum w trakcie wizyty przebywa wyłącznie jeden psycholog/terapeuta oraz jeden klient/rodzina. 

9. Sesja terapeutyczna/konsultacyjna odbywa się w specjalnie dostosowanym gabinecie, z którego zostały usunięte przedmioty nie poddające się bieżącej dezynfekcji. Powierzchnia gabinetu uwzględnia przestrzeń nie mniejszą niż 4 m2 na osobę.

10. Klienci są przyjmowani w odstępach wynoszących 30 min. Każdorazowo – po zakończonej sesji – pomieszczenia są dezynfekowane i wietrzone przez minimum 15 minut.

11. W trakcie sesji między psychologiem/terapeutą a klientem/rodziną utrzymywany jest 2,5 metrowy dystans.

12. W ciągu jednego dnia terapeuta przyjmuje nie więcej niż 5 klientów.

13. Z obowiązku zakrywania ust zostają wyłączone następujące osoby:

 • dziecko do ukończenia 4. roku życia 
 • osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.

14. Klienci w trakcie wizyty mogą korzystać z łazienki, w której – oprócz środków higieny, jednorazowych ręczników i środka do dezynfekcji rąk – umieszczone zostały w widocznym miejscu instrukcje mycia i dezynfekcji rąk.

15. Przy drzwiach wejściowych znajdują się w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania maseczek.

16. Wszystkie zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanego, wyłożonego workiem foliowym kosza znajdującego się przy wyjściu z budynku.

17. Praca w placówce odbywa się  w systemie rotacyjnym.

18. Na stronie internetowej oraz profilu społecznościowym FB  zostały umieszczone informacje o sposobie umawiania się na wizytę oraz o ogólnych zasadach przebiegu spotkania w bezpiecznych warunkach.

19. Ze względu na trwające zagrożenie epidemiologiczne, w dalszym ciągu preferowane są konsultacje/terapia on line, z których  można skorzystać w formie rozmowy telefonicznej, spotkania przez Messenger lub Skype.

 

II. Wytyczne dla pracowników:

 1. Pracownikom zapewnione zostaną przyłbice oraz środki do dezynfekcji rąk.

 2. Przyłbice wielorazowego użytku podlegają dezynfekcji, którą przeprowadza pracownik.

 3. W trakcie pracy z klientem pracowników obowiązują następujące ogólne zasady bezpieczeństwa:

 • Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Podczas wykonywania obowiązków wymagających bezpośredniego kontaktu z klientem należy nosić osłonę nosa i ust (maseczkę lub przyłbicę).
 • Należy zachować bezpieczną odległość między sobą a klientem – zalecane 2 metry, a w gabinecie 2,5 metra.
 • Wymagane jest regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), w tym każdorazowo przed zajęciami.
 • Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Po skończonej sesji każdorazowo pracownik dezynfekuje swoje stanowisko pracy oraz powierzchnie dotykowe w ciągu komunikacyjnym klienta.Dezynfekcji podlegają: krzesła, stolik i inne powierzchnie dotykowe oraz wszystkie narzędzia wykorzystane do pracy terapeutycznej.Szczególnie należy pamiętać o oczyszczeniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych takich jak np., klawiatura, myszka, włączniki świateł i klamki.
 • Należy unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

III. Przestrzeń komunikacyjna/ogólnodostępna

1. Na teren BCPiT mogą wejść wyłącznie klienci umówieni na wizytę.

2. Do użytku klientów i personelu przy drzwiach wejściowych znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk.

3. Pomieszczenia są regularne wietrzone (przynajmniej raz na godzinę przez 15 minut).

4. Po każdym kliencie następuje czyszczenie i dezynfekcja łazienki,poręczy, klamek,krzeseł itp.

5. Dezynfekcja łazienki z użyciem środków chemicznych odbywa się  przynajmniej 2 razy dziennie.

6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta preparatu dezynfekcyjnego.

7. Toalety wyposażone są w dozowniki z płynem do mycia rąk, dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz jednorazowymi ręcznikami, a przy umywalkach umieszczone są instrukcje dotyczące mycia i dezynfekcji rąk

 

IV. Procedury postępowania w przypadku zidentyfikowania osoby posiadającej symptomy zakażenia COVID-19

Podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika

 1. Pracownicy BCPiT zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu, a jeśli jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym można go czasowo odizolować od innych osób.

 4. Należy wstrzymać przyjmowanie , powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami gabinetu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem oraz udania się tam własnym transportem lub zadzwonieniu pod numer 999 albo 112.

 2. Należy ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 3. Ustalenie listy pracowników, klientów oraz innych osób z zewnątrz obecnych w tym samym czasie w  obiekcie, w którym przebywał użytkownik przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

Załączniki – instrukcje:

– mycia rąk

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

– dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

– prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

– prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/